Vakfımız, Ülkemizde ve İslam dünyasında ilmi araştırmalara ve İslami İlimler alanında insan kaynağı yetişmesine destek olmak ve Müslüman toplumların güncel meselelerinin tartışıldığı platformlar oluşturmak üzere faaliyetler gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerden biri olan Uluslararası Öğrenci Sempozyumlarının;

• İlkini Bursa’da Uludağ Üniversitesi ile “İslam Dünyasında Din Eğitimi ve Öğretimi”,

• İkincisini Konya’da Necmettin Erbakan Üniversitesi ile “İslam Dünyasında Din Hizmetleri ve Dini Kurumlar”,

• Üçüncüsünü İstanbul’da 29 Mayıs Üniversitesi ile “İslam Dünyasında Dini Akımlar ve Güncel Meseleler”

• Dördüncüsünü Kayseri’de Erciyes Üniversitesi ve Kayseri İl Müftülüğü iş birliği ile, “Birlikte Yaşama Ahlakı ve Kültürü”

• Beşincisi Ankara’da  “İslam Dünyasında Gençlik ve Sivil Toplumu” başlıkları ile gerçekleştirilmiştir.

• Altıncısı ise Online olarak yayınlanacak olup / İstanbul’ da “İslam Dünyasında Kur’an Kültürü” konu başlığı ile gerçekleştirilecektir.

 

İSLAM DÜNYASINDA KUR’AN KÜLTÜRÜ

Kur’an-ı Kerim konusundaki anlayış farklılıkları bir zenginlik olsa da Kur’an-ı Kerim konusundaki algıları açığa çıkartmak gerekmektedir. İslam dünyasında anlayış farklılığı zenginliğine bağlı olarak farklı tefsirler ve farklı ilmi çalışmalar yapılmıştır. Bütün bu farklı çalışmaların Kur’an-ı Kerim’in daha iyi anlaşılması ve hayata aktarılmasında bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerekir.
Bu çerçevede İslam dünyasındaki Kur’an-ı Kerim anlayışları, farklı meal çalışmaları, tefsir örnekleri, Kur’an-ı Kerim eğitim metotları, kıraat çeşitlilikleri ve Kur’an-ı Kerim öğreten müesseseler ve kurumlar hakkında sunumları izlenerek kuran kültürü zenginliğinin paylaşılması gerçekleşmiş olacaktır.

KONU ALT BAŞLIKLARI

1. Meal Çalışmaları ve Tefsir Örnekleri

2. Kur’an Öğretim Metotları

3. İslam Dünyasında Kur’an Öğretim Merkezleri ve Müesseseleri,

4. İslam Dünyasında Kıraat Çeşitleri ve Kurumlar

5. İslam Dünyasında Meşhur Hattatlar ve Tezhip Ciltleme ve Benzeri Sanatsal Faaliyetler

6. Afrika Şartlarında Kuran Öğretimi

7. Batıda Kuran Algısı

8. Kur’an’da Bilime Işık Tutan Ayetler

9. Kur’an’ın Diğer Kutsal Kitaplar Arasındaki Yeri

10. Kur’an’da Tarih Kavramı

11. Dünyada Kur’an Algısı

12. Dünyada Kur’an Tercüme Örnekleri

13. Türkiye’de Kuran Yaklaşımları

14. Kur’an Dili Olarak Arapça

15. Kur’an’ı Yorumlama Çalışmaları

DÜZENLEME KURULU

• İhsan AÇIK, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı

• Mehmet EĞİNÇ, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü

• Abdurrahman ÇETİN, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı

• Yavuz KOCAMIŞ, Türkiye Diyanet Vakfı Eğitim ve Kültür Hizmetleri Müdürü

BİLİM KURULU

• Prof. Dr. Ali ERBAŞ, Diyanet İşleri Başkanı,

• Prof. Dr. Huriye MARTI, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı

• Dr. Selim ARGUN, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı,

• Prof. Dr. Mustafa SİNANOĞLU, 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü

• Prof. Dr. Süleyman Akkuş, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

• Prof. Dr. Mesut Okumuş, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

• Prof. Dr. Eyüp BAŞ, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

• Prof. Dr. İshak Özgel, Süleyman Demirel Üniversitesi

• Prof. Dr. Mehmet Ünal, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

• Prof. Dr. Mehmet Atalan, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı

• Doç. Dr. Yasin Pişgin, Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

• Doç. Dr. Mahmut ÇINAR, Gaziantep Üniversitesi

• Hafız Osman Şahin, DİB Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı

• Fudayl Erkoç, Van Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü

• Zeki Koçak, Erzurum Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü

• Doç. Dr. Zeylabidin ACİMAMATOV, Oş İlahiyat Fakültesi Dekanı

SEKRETERYA

Mikail Çolak, Türkiye Diyanet Vakfı Eğitim ve Kültür Hizmetleri Müdürlüğü Koordinatörü

Serkan AKSOY, Türkiye Diyanet Vakfı Eğitim ve Kültür Hizmetleri Müdürlüğü Uzman Yrd.

Yahya UYAR Türkiye Diyanet Vakfı Eğitim ve Kültür Hizmetleri Müdürlüğü Uzman Yrd.

Zehra TOSUN, Türkiye Diyanet Vakfı Eğitim ve Kültür Hizmetleri Müdürlüğü Uzman Yrd.

Abdülkadir SYLKA, Türkiye Diyanet Vakfı Eğitim ve Kültür Hizmetleri Müdürlüğü İl Eğitim Uzmanı

SEMPOZYUM TAKVİMİ

Tebliğ Özetleri İçin Son Gönderim Tarihi                                  13 Kasım 2020
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı                                                       16 Kasım 2020
Tam Metin Gönderimi İçin Son Tarih                                         10 Aralık 2020
Sempozyum İcrası                                                                            16-17-18 Aralık 2020
Sempozyum Yeri                                                                               Online

SEMPOZYUM KURALLARI

• Sempozyuma, Türkiye Diyanet Vakfı burslusu lisans ve lisansüstü öğrenciler başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından öğrenciler katılabilir.

• Sempozyuma katılacak adayların başvuru formunda istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurmaları gerekmektedir.

• Sempozyum tebliğ özetleri “5000” karakter (boşluk dahil) ile sınırlandırılmıştır.

• Sempozyum dili Türkçedir.

• Bildiriler bilimsel, özgün, sempozyum konu başlığıyla ilgili ve ilmi etik kurallara uygun olmalıdır.

• Bildiri sunum süresi 15 dakika olacaktır.

• Sempozyumun tüm giderleri, tebliğcilerin ve davetlilerin; yol, konaklama ve ağırlama giderleri Türkiye Diyanet Vakfı tarafından karşılanacaktır.

• Sempozyum için kabul edilen tebliğ özetleri Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kitapçık olarak basılabilecektir.

• Sempozyumda sunulan bildiriler Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kitap olarak basılabilecektir.

• Sempozyumda sunulan bildiriler aynıyla izinsiz olarak başka bir platformda kullanılamaz.

 


KABUL EDİLEN METİNLER

 

S.NO TEBLİĞCİ İSİM ÜNİVERSİTE TEBLİĞ BAŞLIĞI
1 MERVE SERAY ANKARA ÜNİVERSİTESİ BATI’DA KUR’AN-I KERİM ALGISI
2 REGAİP BÜYÜKSOY İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FRANSA’DA MUSHAF TARİHİ ARAŞTIRMALARI
3 ZEYNEP BEYZA ZENGİN İSTANBUL SEBAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ MEVLÂNÂ’NIN KUR’AN’A YAKLAŞIMI
4 MUSTAFA SALİH EDİS ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İhyâu Ulûmi’d-Dîn Eserinde Kur’ân-ı Kerîm Okuma Adabının ve Usullerinin Bâtınî Boyutu
5 BETÜL ÖZTÜRK ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE VE SOMALİ’DE KUR’AN KÜLTÜRÜ – MUKAYESELİ BİR ÇALIŞMA –
6 MUHAMED SPORISEVIC ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Bosna Hersek’te Din ve Kur’an’ı Kerim Eğitimin Temeli Olarak Mekteb 
7 KHADIDJA BOUTEBA ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fransız İşgali Döneminde Cezayir’de Kur’an Öğretimi ve Öğretim Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma (1830-1962)
8 NURGYZ ABAZBEKOVA ANKARA ÜNİVERSİTESİ ORTA ASYADA KUR’AN ALGISI VE GELİŞİM SÜRECİ
9 MOHAMAD KHIZAR ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Niẓāmu’l-Kur’ân ve Te’vîlu’l-Furkān bi’l-Furkān  (Allama Hamîduddîn el-Ferâhî)
10 SİBEL DANACI ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İSLAM DÜNYASINDA YAYGIN KIRÂATLAR VE EĞİTİM KURUMLARI
11 ŞEYMA NUR ÜNAL ANKARA ÜNİVERSİTESİ Goethe’nin Batı-Doğu Divanı’nda Kur’an-ı Kerîm’in Etkisi
12 GÖKBEN EFE ANKARA ÜNİVERSİTESİ Kur’an’ın Diğer Kutsal Kitaplar Arasındaki Yeri
13 OUSMANE SYLLA ANKARA ÜNİVERSİTESİ Afrika Şartlarında Kuran Öğretimi / Mali’deki Kuran okulları (sorunlar ve çözümler)
14 ZEHRA KAYA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Batıda Kuran Algısı ve Mühtedilerin İhtidasında Kuran Etkisi
15 MERVE MERT OSNABRÜCK UNİVERSTAT FRİEDRİCH RÜCKERT: BIR DIL DEHASININ ALMANCA KUR’AN-I KERİM TERCÜMESİ
16 NİLÜFER TOPAL ANKARA ÜNİVERSİTESİ KUR’AN DİLİ OLARAK ARAPÇA
17 RAHİME SAÇAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ ALEVİ-BEKTAŞİ DİNİ METİNLERİNDE KUR’AN ALGISI: PİR SULTAN ABDAL DİVANI ÖRNEĞİ
18 ŞERİFE KOÇ ANKARA ÜNİVERSİTESİ Afrika şartlarında Kur’an öğretimi
19 ELİF ERDEM SİİRT ÜNİVERSİTESİ KUR’AN-I KERİM’İ EZBERLEME GELENEĞİ VE HAFIZ KAVRAMI
20 AYŞENUR MUSLU İSTANBUL SEBAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Arap Şiirinin Kur’an’ı Anlamaya Katkısı
21 AYŞE GÖZEL NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Selçuklu Dönemi Siyâsetnâmelerinde Kur’an Referansı
22 H. RABİA KARAKURT NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Kur’ân-ı Kerîm’in Arap Dili Üzerindeki Etkileri Üzerine Bir İnceleme
23 MOHAMED NİANG SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Ahmed Sakhir LO Hafızlık Enstütüsü Özelinde Senegal’de Kur-an Kerim Eğitimleri
24 ABDOU WADOUD MAREGA MARMARA ÜNİVERSİTESİ Türkiye ve Senegal’de takip edilen hafızlık programının katşılaştırılması